Friday, August 19, 2011

Eagles - New Kid In Town

Đang mắc dịch mà phải chống cơn buồn ngủ bằng nghe nhạc :))

Eagles mà nghe "Hotel California" thì chỉ có nhàm muốn đi ói thôi.
No comments:

Post a Comment