Thursday, October 22, 2015

October 2015

Đã cuối tháng 10, chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm 2015, năm đánh dấu mình 45 tuổi.  What shall I do to celebrate each day of the last 2 months of the year???

5 năm nữa, lúc tròn 50, không biết có còn cảm thấy vui vẻ yêu đời như thế này không?  I don't know.


Sông Moore và Ấn Độ Dương - tháng 1/2015