Friday, January 9, 2015

Friday, January 9th, 2015

Vào trang Carolines Mode, thấy cái này đẹp quá.  Just pure beauty!!!!!

http://carolinesmode.com/fashion/art/317530/the_gymnast/?pic=2

Rồi vào blog một bạn, thấy delete blog từ hồi nào.  Oh my sadness!!!!